2018

December .....

05 I Lyckoshellans Super Nova   Nytt

November .....

13 I Lyckoshellans Blue Jean, Lyckoshellans Queen Bitch, 8 weeks   Nytt

13 I Lyckoshellans Fortunate Son, 12 weeks   Nytt

01 I Lyckoshellans Zest Of Lemon, 10 month   Nytt

Oktober .....

19 I Lyckoshellans Believe In Me 12 year   Nytt

19 I Lyckoshellans Super Nova   Nytt

September .....

28 I Mixed   Nytt

16 I Hundlöpet   Nytt

Juni .....

05 I Lyckoshellans Zest Of Lemon 5 month

Maj .....

13 I Lyckoshellans Super Nova

13 I Lyckoshellans Dirty Dancing

05 I Kennelträff / kennel meeting

April .....

18  I Lyckoshellans Zest Of Lemon 4 month

Mars .....

31 I Lyckoshellans Super Nova, 2 year

31 I SE J V-17 Lyckoshellans Yes My Lady, 13 month

Januari .....

10 I SE J V-17 Lyckoshellans Yes My Lady, 11 month

10 I Lyckoshellans In Cute Design

 

2017

November.....

15 I Lyckoshellans Yes Miss, 9 month

13 I Lyckoshellans Yes My Lady 9 month

12 I Lyckoshellans Wish For The Moon, 12 month

05 I Haloween

Oktober.....

25 I Lyckoshellans Eternal Wish, 9 year

19 I Lyckoshellans My Wish Come True

19 I Lyckoshellans Taste Of Hope

10 I Lyckoshellans Super Mario, 19 month

10 I Lyckoshellans Yes My Lady

10 I Lyckoshellans X-MAS Elf

07 I Lyckoshellans Super Girl

September .....

10 I Lyckoshellans Yes My Lady

10 I Lyckoshellans Super Nova

Juli .....

14 I Lyckoshellans Victoria Secret

11 I Lyckoshellans Yes My Lady, 5 month

05 I Lyckoshellans Precious Fortune and Lyckoshellans Precious Treasure

Juni .....

29 I Lyckoshellans Believe In Me, almost 11 year

14 I Lyckoshellans Just A Taste Of Fame

Maj .....

April .....

26 I Lyckoshellans Yes My Lady, 10 weeks

25 I Mixed

17 I Lyckoshellans Yes My Lady 9 weeks

17 I Lyckoshellans My Wish Come True, 4 year

16 I Lyckoshellans Wish For The Moon 5 month

Mars .....

24 I Lyckoshellans X-MAS Elf, 4 month

11 I Lyckoshellans My Wish Come True

11 I Lyckoshellans Eternal Wish

11 I Lyckoshellans Dirty Dancing

11 I Lyckoshellans Wish For The Moon 17 weeks

Februari .....

25 I Lyckoshellans Wish For The Moon 15 weeks

25 I Lyckoshellans X-MAS Elf 3 month

Januari .....

15 I Lyckoshellans Hallelujah Moment