2021-03-09

Lyckoshellans Yes my Lady, 4 year

( Ch Tachnamadra The Designer - Lyckoshellans Hallelujah Moment )

*

Lyckoshellans Glory To The Brave 9 month

( Lundecock's Deal With It - Lyckoshellans Yes My Lady )

*

Lyckoshellans My Sweet Shadow 7,5 month

( DK JunCH Lyckoshellans Fortunate Son - Lyckoshellans Taste Of Fame )

*