2021-01-27

*

*

SE J V-17

Lyckoshellans Yes My Lady

( Ch Tachnamadra The Designer - Lyckoshellans Hallelujah Moment )

*

Lyckoshellans Fortunate Son, 2 year

( Ch Lythwood Secretariat - Lyckoshellans In Cute Design )