2020-01-21

SE JV-17

Lyckoshellans Yes My Lady,

( Ch Tachnamadra The Designer - Lyckoshellans Hallelujah Moment )

~~