2019-07-07

Lyckoshellans Yes My Lady, 2 year

( Ch Tachnamadra The Designer - Lyckoshellans Hallelujah Moment )

~~