2018-03-31

*

SE J V-17

Lyckoshellans Yes My Lady, "Minttu", 13 month

( Ch Tachnamadra The Designer - Lyckoshellans Hallelujah Moment )

~~