2017-11-13

*

SE J V-17

Lyckoshellans Yes My Lady, "Minttu", 11 month

( Ch Tachnamadra The Designer - Lyckoshellans Hallelujah Moment )

~~