2017-11-13

Lyckoshellans Yes My Lady, "Minttu", 9 month

( Ch Tachnamadra The Designer - Lyckoshellans Hallelujah Moment )

~~