2017-10-25

CH Dk V-15 Lyckoshellans Eternal Wish "Chivas", 9 year

( Ch Poppy Slope's I Wish You Would - Lyckoshellans Angel In The Night )

~~