2017-07-11

Lyckoshellans Yes My Lady, "Minttu", 5 month

( Ch Tachnamadra The Designer - Lyckoshellans Hallelujah Moment )

~~