2017-04-26

Lyckoshellans Yes My Lady, 9 weeks

( Ch Tachnamadra The Designer - Lyckoshellans Hallelujah Moment )

~~