2017-03-11

DK UCH, DK V-15, SE UCH

Lyckoshellans Eternal Wish, 8 year

( Ch Poppy Slope's I Wish You Would - Lyckoshellans Angel In The Night )

~~